Please enable Javascript to use this site
Menu

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter)
gjennom www.beckmeister.no heretter kalt Beckmeister Nettbutikk til forbrukere.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom
en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Man kan benytte VISA ⁄ Mastercard, faktura eller Klarna Konto når man handler
i Beckmeister Nettbutikk.

Ved kortbetaling blir beløpet trukket i sin helhet fra konto når varene blir sendt.

For å kunne handle med VISA eller Mastercard på Beckmeister Nettbutikk
må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, for eksempel
en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven,
angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven,
e–handelsloven og kreditt–kjøpsloven. I bunnen av denne siden finner du linker
til alle lovene.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt
ved bruk av e–post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

1. Parter
Selger er Beckmeister AS, heretter kalt Beckmeister Nettbutikk, Nordstrandvn.67,
8012 Bodø, registrert i Brønnøysund–registeret (www.brreg.no) med org.nr.:
NO 994 561 030 MVA, telefon: 755 19 911, e–post: [email protected] .
Der det skrives ”oss” eller ”vi” henvises det til Beckmeister Nettbutikk.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det
følgende benevnt du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

2. Bestillings– og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server.
Beckmeister Nettbutikk blir samtidig bundet av din bestilling så
lenge denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk,
vår markedsføring eller på annen måte.
Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett
som er nærmere omtalt i punkt 10.

Når Beckmeister Nettbutikk mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren
ved å automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e–post.
Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk
om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Er det avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen er det å anse
som et nytt tilbud fra oss, som du kan velge å akseptere eller takke
nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige
bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.
Unntak fra dette kan forekomme, se punkt 3 for mer informasjon.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter
som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive–⁄ trykkfeil i
spesifikasjoner, tekst, pris og annen informasjon på våre nettsider
kan forekomme.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av
din bestilling, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner
vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon
om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere
vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling,
eller kansellere bestillingen.

4. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil
fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med
kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m.

5. Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp med Visa /Mastercard,
faktura eller Klarna Konto.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling.
Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere
bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.

Vi belaster kortet når varene blir sendt fra oss eller en av våre under–
leverandører. Ved del leveranser belaster vi kun for de varene som sendes.
Er det flere delleveranser, vil ordrens totale fraktbeløp belastes ved første
sending.

Går det lang tid fra bestilling til varene sendes, kan det hende at banken
tar vekk reservasjonen på kontoen din. Vi vil allikevel foreta trekk av kortet
for varene som sendes, med mindre du har avbestilt på forhånd.

Hvis vi ikke får trukket beløpet ved sending av varene, forbeholder vi oss
retten til å kansellere hele eller deler av ordren.

6. Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og innenfor
tidsfristen angitt i ordrebekreftelsen. Beckmeister Nettbutikk har
risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har
fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon
så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og
eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter
omstendighetene heve avtalen.

7. Utlevering av varer
Varer som ikke kan bli utlevert til mottaker, slik at det påløper lagerleie hos
transportør, vil bli fakturert mottaker.

Vi vil i tillegg ta betalt for våre faktiske fraktkostnader og handling, om varene
blir sendt tilbake til oss, dersom utlevering ikke lar seg gjøre.

8. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene bør du snarest undersøke om leveransen
er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under
transporten eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen
innen rimelig tid (maksimum 5 dager) etter at varen er mottatt, rapportere
mangelen til Beckmeister Nettbutikk.

Dette bør gjøres pr. epost med bildedokumentasjon av det aktuelle tilfellet.

Hvis produktet er skadet under transport må du ta vare på emballasjen
og produktene, og levere dette til transportør. Der vil du få et skadeskjema
som må fylles ut, og varene må sendes tilbake til oss sammen med skjema.
Vi kan ikke sende ut ny vare før dette er gjort, da dette er transportskade,
og ingen reklamasjonssak.

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
Dersom produktene har mangler kan du etter omstendighetene kreve
retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
Mangelen må være vesentlig før heving kan foretas.

Mangelen må foreligge når du får produktene i din besittelse.
Mangler du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene,
skal imidlertid normalt regnes som en mangel som har oppstått
før du fikk produktene.

Melding om mangler ved produktene overbringes oss, av bevishensyn,
skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen
og senest innen to måneder.

Beckmeister Nettbutikk vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.
Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for
inspeksjon eller feilretting.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter fakturadato.
Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

Næringsdrivende har 3 dager fra varen er mottatt til å kontrollere varen
for skader, feil og mangler. Etter dette bortfaller retten for reklamasjon
og erstatning.

Transportskader er ikke en mangel på varen, men går inn under pkt. 8.

11. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder
for varer og for enkelte tjenester. Angreretten kan bortfalle i visse
tilfeller, disse er spesifisert i siste avsnitt.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar
leveransen gir oss melding om dette. Dersom du ikke har mottatt
angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene,
utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert
oss i samme mengde og stand som du mottok den. Emballasje må være
uåpnet og leveres i original forpakning, og varene må være ubrukt.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.
Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14
dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller
varen er stilt til rådighet.

Varen sendes tilbake til selger med samme fraktmåte, i
originalemballasjen med betalt returfrakt.

Vi gjør oppmerksom på at angreretten ikke gjelder ved bestillinger
gjort pr. sms, pr. e–post, pr. telefon eller bestilt i vår butikk i
Nordstrandveien 67 – Bodø.

Unntak og begrensninger i angreretten:
Visse begrensinger i angreretten gjelder ved spesialbestilte, ikke–lagerførte
eller tilpassede varer.

NB: Er dekk montert og balansert på felg, anses dette for å være en spesialbestilt vare.

Da dette er tilpasset og montert til et spesifikt bilmerke og bilmodell.

I utgangspunktet er det ikke retur på spesialbestilte varer.
Avtales det retur, vil tilbakebetalingen bli avkortet.
For mer info vedrørende dette – ta kontakt.

For næringsdrivende (B2B) gjelder ikke angreretten.

12. Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for
varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter
fakturadato. Se punkt 9 for mer informasjon om reklamasjon.

For felger gjelder følgende forbehold og dekkes ikke av garanti:
• Skader som følge av steinsprut eller andre ytre påvirkninger.
• Skader som følge av feil bruk av verktøy eller feil verktøy.
• Skader som følge av bruk av feil vaskemiddel eller vasking med feil redskap.
• Skader som måtte oppstå ved feil lagring.
• Felger som har polert overflate eller polert + klarlakk og chrome overflate.
Disse skal ikke brukes på vinteren og ⁄ eller i perioder med salting på veiene.


13. Personopplysninger
Beckmeister Nettbutikk behandler i utgangspunktet bare person–
opplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal
kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål,
for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette
bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være
informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.
Du vil når som helst ha mulighet til å trekke tilbake dette samtykket

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne
kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å
kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Personopplysninger blir kun utlevert hvis du har aktivt samtykket i det,
når det er nødvendig for å få gjennomført en avtale med deg eller i
lovbestemte tilfeller.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg,
eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring,
sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss
via epost.

14. Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert
renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

15. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.
Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbruker–
tvistutvalget i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter
norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i
ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.